Avskeda vid stöld

  Polisanmäld för stöld på jobbet

Arbetsdomstolen har flera gånger slagit fast att stöld, som riktas mot arbetsgivaren eller begås på arbetsplatsen, kan utgöra grund för avsked. Det är dock viktigt att komma ihåg att en misstanke om brott inte är tillräckligt för att kunna avskeda arbetstagaren. Det måste vara säkert att stöld har begåtts, inte bara misstanke.

Stöld skäl för uppsägning

Misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren skulle kunna utgöra grund för avskedande. Arbetsgivaren får inte som enda grund åberopa omständighet som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse lämnats om avsked till arbetstagaren. Läs vidare Cirkulär om avskedande Blanketter och mallar.

Stöld av arbetstid

Stöld är ett exempel på när arbetstagaren har åsidosatt sina skyldigheter och arbetsgivaren kan då avskeda arbetstagaren på grund av detta. Din situation. Jag tolkar situationen som att du har fått lov av ägaren (chefen) att ta datorerna från arbetsplatsen. Det gör att rekvisitet olovligt inte blir uppfyllt för stöld.
 • avskeda vid stöld

 • Stöld på jobbet försäkring

  Enligt Arbetsdomstolens praxis är exempelvis misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro sakliga skäl för en sådan uppsägning. Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked. I de flesta av Unionens kollektivavtal finns det en precisering av vilka.

  Straff för stöld på arbetsplats

  - 89 95 96 Avskedande | Så funkar det | Juristen Förklarar 1. När kan arbetsgivaren avskeda en anställd? Ett avskedande av en arbetstagare får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avskedande är en tyngre åtgärd än en uppsägning av personliga skäl och kräver således mer för att godtas.

  Stöld från kollega

   För att kunna säga upp eller avskeda en anställd som har begått ett brott i tjänst måste arbetsgivaren ha tydliga bevis för det. Svårare blir det när arbetstagaren begår brott utanför tjänsten. Samtidigt marknadsför företag sig på ett sätt som aldrig tidigare i syfte att stärka och skydda sina varumärken.

  Stöld på arbetsplats ersättning

 • Arbetsdomstolen har flera gånger slagit fast att stöld, som riktas mot arbetsgivaren eller begås på arbetsplatsen, kan utgöra grund för avsked. Det är dock viktigt att komma ihåg att en misstanke om brott inte är tillräckligt för att kunna avskeda arbetstagaren. Det måste vara säkert att stöld har begåtts, inte bara misstanke.
 • Anklagad för stöld på jobbet

  Stöld är ett exempel på när arbetstagaren har åsidosatt sina skyldigheter och arbetsgivaren kan då avskeda arbetstagaren på grund av detta. Din situation. Jag tolkar situationen som att du har fått lov av ägaren (chefen) att ta datorerna från arbetsplatsen. Det gör att rekvisitet olovligt inte blir uppfyllt för stöld.
 • Straff för stöld på arbetsplats

 • Stöld på arbetsplats ersättning