Äldrecentrum forskning och utveckling

Projekt för äldre

Forskning och utveckling. Genom forskning, utvecklingsarbete (FoU) och stöd till förändringsarbete kan Stiftelsen Äldrecentrum bidra till kunskapsutveckling och till att välfärdens tjänster vilar på vetenskaplig grund.

Snac-studien

Vi genomför praktiknära forskning och utredningar som utformas med och utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap. Läs mer om forskning och utredning Utveckling & förändring.

Äldre i centrum

Äldrecentrum kan stötta chefer och arbetsgrupper i systematiskt förändringsarbete och ge stöd till implementering. Vi gör det utifrån vetenskaplig metodik och förenar praktiskt stöd med kunskapsutveckling och forskning.
 • äldrecentrum forskning och utveckling
 • Snac-k

  Vid Äldrecentrum bedrivs forskning och utredningsarbete genom att till exempel utvärdera insatser, processer och metoder. Äldrecentrum genomför forskningsstudier och utredningar på uppdrag eller på eget initiativ. Ofta handlar det om kartläggningar, utvärdering eller ibland uppföljning. En kartläggning syftar till att systematiskt.
 • Stockholm gerontology research center
 • Stockholm gerontology research center

 • Stiftelsen Äldrecentrum kan bidra till ökad kunskapsutveckling genom att ge process- och metodstöd till lokala utvecklingsprojekt och förändringsarbete som drivs av verksamheter inom äldreområdet.
  1. Äldreomsorg forskning

  Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett centrum för forskning och utveckling. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg genom att praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat i frågor som rör äldre människors liv.
 • Snac-k


 • Äldre forskare

  Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Uppdraget är att öka kunskapen om äldre personers levnadsvillkor.

  Tidningar om äldre

   Evidensbaserad verksamhet. Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan anpassning och följsamhet av evidensbaserade arbetssätt. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och forskningsevidens. Men det är svårt att införa och använda nya arbetssätt och evidensbaserade insatser.