Kontaktperson inom lss

Kontaktperson vuxen

Kontaktperson är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med insatsen är att bryta social isolering och bidra till att den som beviljats insatsen får möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån sina egna önskemål, förmågor och behov. Om insatsen kontaktperson.

Kontaktperson funktionsnedsättning

Socialstyrelsens statistik om insatser enligt LSS för visar att för riket totalt har insatsen kontaktperson ökat mellan åren och År hade 16 personer kontaktperson, hade 18 personer kontaktperson och hade 19 personer rätt till denna insats.

 • Kontaktperson sol


 • Kontaktperson sol

 • 1. Rådgivning och personligt stöd 2. Personlig assistans 3. Ledsagarservice 4. Kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför hemmet 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över tolv år 8. Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar 9. Bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad.


 • Kontaktperson lön

  Insatsen Kontaktperson LSS § 9 p.4 1. Bakgrund Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Unga med synnedsättning och Förbundet Unga rörelsehindrade, har med anledning av regeringens tillsatta översyn av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir ), organiserat en arbetsgrupp.

  Vem kan få kontaktperson

   En kontaktperson kan inte tillsättas mot någons vilja. Det är kommunens utredningsenhet LSS/SoL som gör en bedömning och fattar beslut om hjälp. Kontaktperson är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp. För att ansöka om att få en kontaktperson använder du blanketten "Begäran om insats enligt 9 § LSS" som du hittar på.

  Kontaktperson lss boende

  Så ansöker du om kontaktperson. Du kan ansöka om kontaktperson genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, kb). Du kan också ansöka om kontaktperson genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 50 En LSS-handläggare kontaktar dig senast.

   Kontaktperson stockholm

  Socialtjänstens grundprocess beskriver de steg den enskilde genomgår i kontakterna vid alla insatser inom socialtjänsten. Processmodellen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av beslutad insats som till exempel kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • kontaktperson inom lss


 • Kontaktperson lss ersättning

  SoL och LSS. Om du inte beviljas det du ansökt om kan du överklaga beslutet. Det gäller inte bistånd utöver skälig levnadsnivå. I beslutet står hur du överklagar beslutet. Du ska kunna få hjälp av socialtjänsten att skriva ett överklagande. Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor. Kommunen är då skyldig att ompröva beslutet.

 • Kontaktperson lön